Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 27
RK ČR
Vyberte si nemovitost
Realitní zpravodaj

Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě

Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě
22.5.2024 - Starých činžovních domů, které nabízejí byty v osobním vlastnictví, není málo. Ne všechny prošly rekonstrukcí, a tak vybrat si byt v takovém domě znamená počítat také s obdobím prachu,..

6 věcí, bez kterých se neobejdete při prodeji luxusních nemovitostí

6 věcí, bez kterých se neobejdete při prodeji luxusních nemovitostí
20.5.2024 - Prodej luxusního bytu či domu není jen o jeho ocenění a prezentaci na realitním serveru. V mnoha ohledech se jedná o nadstandardní proces, který vyžaduje odlišný přístup než prodej..

Dotační program Oprav dům po babičce nyní ještě výhodněji

Dotační program Oprav dům po babičce nyní ještě výhodněji
17.5.2024 - Lidem, kteří nemají naspořeno dostatek prostředků na renovaci bydlení, se otevírá unikátní možnost zapojit se do dotačního programu Oprav dům po babičce. Od letošního března je tento..
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Nemovitosti » O nás » Informace pro klienty » JAK VYJMOUT POZEMEK ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

JAK VYJMOUT POZEMEK ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Jak vyjmout pozemek ze zemědělského půdního fondu

Pokud jste se rozhodli stavět nebo chcete teprve pozemek pro stavbu domu koupit, měli byste si nejprve ověřit, zda s touto stavbou nebudou další náklady. Pokud je totiž pozemek obecně využívaný jako zemědělská půda, musí se nejprve tzv. vyjmout ze Zemědělského půdního fondu (ZPF). Zemědělský půdní fond je podle Zákona 334/1992 Sb. “... základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.”

Jaké pozemky spadají do ZPF

Výše uvedený zákon říká, že pro stavbu je nutné ze ZPF vyjmout pozemky, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Stejně tak musí být vyjmuta půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

Pro zajímavost do ZPF patří také rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.

Jsou samozřejmě i případy, které spadají pod výjimky a ty lze najít v §9 odst. 2 daného zákona.

Odnětí půdy ze ZPF

Na blogu se věnuji nejčastěji řešeným případům našich klientů, takže jsem připravil návod spíše pro stavbu rodinných domů a podobných staveb. Pamatujte, že u liniových staveb nebo dolů, budou pravidla přísnější, dokumentů více, bude se řešit otázka rekultivace apod.

K dnešnímu tématu mě přivedl můj kamarád, který řeší vyjmutí pozemku ze ZPF pro svůj plánovaný bungalova byl překvapen, že při 600 m2 se cena za vyjmutí pohybuje okolo 100 tis. Kč.

Žadatel

O vyjmutí ze ZPF žádá:

 • majitel pozemku (v případě více majitelů nutný souhlas všech)

 • pověřená osoba dle plné moci (projektant, stavebník, rodinný příslušník apod.)

 • žádá-li o vyjmutí nevlastník (např. syn stavějící na pozemku rodičů), musí mít taktéž souhlas vlastníků

Pověřený úřad

Žádosti obecně vyřizují úřady s rozšířenou působností, kde byste se vždy měli ptát na Odbor životního prostředí. Pokud daný úřad zjistí, že není příslušný v dané věci rozhodnout, postoupí žádost na krajský úřad nebo na Ministerstvo životního prostředí. Je-li pozemek součástí národního parku, žádost se podává na příslušnou “Správu národního parku”.

Potřebné formuláře najdete na stránkách příslušného pověřeného úřadu, kde byste je měli snadno najít. Případně si o ně zažádejte telefonicky.

Postup vyřízení žádosti

Běžně je dnes vyřízení žádosti o vyjmutí pozemku ze ZPF součástí územního nebo stavebního řízeníPodklady, které jsou totiž k vyřízení žádosti potřeba, můžete ideálně získat od projektanta v rámci žádosti o stavební povolení. Pokud si necháváte stavební povolení  připravit externě, můžete si celou záležitost nechat zajistit taktéž.

Podklady k žádosti

V žádosti o vyjmutí pozemků ze Zemědělského půdního fondu je nejprve nutné uvést dle §9 odst. 6 zákona:

 • účel zamýšleného odnětí

 • vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond

 • zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.

K žádosti u běžných staveb se následně přikládají:

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká,

 • vyznačení vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům,

 • výměry parcel nebo jejich částí,

 • zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

 • vyjádření vlastníka zemědělské půdy,

 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet,

 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití (u rodinných domů se běžně uvádějí terénní úpravy stávajících pozemků),

 • výsledky pedologického průzkumu,

 • údaje o odvodnění a závlahách,

 • údaje o protierozních opatřeních,

 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.

Výpočet ceny za odnětí

Cenu za vynětí 1 m2 pozemku ze ZPF pro stavbu rodinného domů zjistíte vynásobením bonity půdy a koeficientu třídy ochrany půdyVýsledek pak vynásobíte přesnou velikostí pozemku, který chcete vyjmout. Tyto informace najdete v Katastru nemovitostí dle přiložených obrázků.

Koeficienty (násobky) pro příslušnou třídu ochrany jsou následující:

 1. třída = 9x

 2. třída = 6x

 3. třída = 4x

 4. třída = 3x

 5. třída = 3x

Příklad

Vstupní informace:

Velikost pozemku = 100 m2

BPEJ = 2.01.00

Vyhlášková cena za m2 dle BPEJ = 17,22 Kč

Třída ochrany = I.

Koeficient třídy ochrany = 9

Finální výpočet ceny za vyjmutí

CENA = 100 m2 x 17,22 Kč / m2 x 9 (koeficient) = 15.498,- Kč

Lhůty, poplatky, praxe

Žádost o vyjmutí pozemků nespadá pod správní řád a nejsou tak stanoveny maximální lhůty. Žádosti se nicméně řeší do 30 - 60 dní a samotná žádost není nijak zpoplatněna.

V praxi můžete narazit na různé úředníky, ale ze zkušenosti lidí v mém okolí vím, že někdy stačí podat žádost se základními přílohami a výpočet již často udělá (nebo s ním pomůže) daný pracovník úřadu.

Jen si dejte pozor na to, co přesně chcete ze ZPF vyjmout. Ceny jsou poměrně vysoké a tak byste měli žádat o co nejmenší nutné plochy. S tím vám již ale může pomoci projektant.

Zdroj: www.adol.cz, autor: Ing. Pavel Tomek