Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 13
Vyberte si nemovitost
Realitní zpravodaj

5 nejčastějších otázek k odpočtům úroků z hypotéky

5 nejčastějších otázek k odpočtům úroků z hypotéky
Termín pro podání daňového přiznání se rychle blíží, proto jsme se pro vás rozhodli shrnout to nejdůležitější, co je potřeba k tomu, abyste si mohli odečíst zaplacené úroky z hypotéky nebo úvěru ze..

Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo Prahu prodlouženy

Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo Prahu prodlouženy
Na začátku února 2018 byla vyhlášena nová výzva v rámci programu IROP na podávání žádostí o dotace na zateplování, výměnu neekologických zdrojů tepla a pořízení nových zdrojů energie pro bytové domy..

Prodeje bytů a domů stále rostou. Jejich ceny ovšem také

Prodeje bytů a domů stále rostou. Jejich ceny ovšem také
Podle údajů ČSÚ vzrostla průměrná prodejní cena bytů v celé ČR v letech 20016–2018 o necelé 4 000 Kč. U pozemků to je o 150 Kč/m2 a u rodinných domů o 839 Kč/m3. Další zdražování lze čekat i v roce..
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Poučení spotřebitele

Poučení spotřebitele

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.


§ 419 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

§ 1810 
Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.

§ 1828
Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
(1) Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli písemně údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1; v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.
(2) Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená
a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a
b) během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb.


§ 1834 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

§ 1820 
Sdělení před uzavřením smlouvy (1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Vzor odstoupení od výhradní smlouvy:

                  
             Odstoupení od výhradní smlouvy


Mgr. Jana Smrkalová, IČ: 72504013, DIČ: CZ6053311275, zapsaná v Živnostenském rejstříku dle §47 odst. 1 a 2 zákona 455/1991 Sb., bankovní účet vedený u Air Bank a.s., číslo účtu: 1191787022/3030, provozovna: Blatného 1831/26, Brno 616 00, e-mail: [email protected], sídlo a korespondenční adresa firmy: Kotlanova 2156/4, Brno 628 00
Já, (jméno a příjmení), nar. ........................., bytem ...........................

Odstupuji

 

od výhradní smlouvy, číslo zakázky ............................, prodej ............................., zapsaný na LV č. ................... v k.ú.......................za kupní cenu ..............................,-Kč.

Výhradní smlouva byla uzavřena dne ........................

V Brně dne .......................

 (jméno a příjmení)
            bytem ..................

 

 

Vzor odstoupení od rezervační smlouvy:

Odstoupení od rezervační smlouvy

Mgr. Jana Smrkalová, IČ: 72504013, DIČ: CZ6053311275, zapsaná v Živnostenském rejstříku dle §47 odst. 1 a 2 zákona 455/1991 Sb., bankovní účet vedený u Air Bank a.s., číslo účtu: 1191787022/3030, provozovna: Blatného 1831/26, Brno 616 00, e-mail: [email protected], sídlo a korespondenční adresa firmy: Kotlanova 2156/4, Brno 628 00
 


Já, (jméno a příjmení), nar. ........................., bytem ...........................

Odstupuji

 

od rezervační smlouvy, číslo zakázky ............................, prodej ............................., zapsaný na LV č. ................... v k.ú.......................za kupní cenu ..............................,-Kč.

Rezervační smlouva byla uzavřena dne ................................

V Brně dne .......................


                                (jméno příjmení)
                                 bytem ...............