Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 22
Vyberte si nemovitost
Realitní zpravodaj

Ceny bytů jsou již o polovinu výše, než byly v roce 2008

Ceny bytů jsou již o polovinu výše, než byly v roce 2008
11.12.2019 - Ceny bytů už nerostou tak rychle. Zhoršená dostupnost vlastního bydlení však přetrvává a situace se nezlepšila ani v přístupu k hypotečnímu financování. ČNB si i nadále stojí za tím, že..

Stavební pozemek nemusí stavebním vůbec být. Co je důležité prověřit, než jej koupíte?

Stavební pozemek nemusí stavebním vůbec být. Co je důležité prověřit, než jej koupíte?
10.12.2019 - Často se stává, že prodávající nabízí stavební pozemek. Ne vždy se však o stavební pozemek skutečně jedná. A už vůbec ne o stavební parcelu.

Zdroj tepla. Významná informaci při koupi nemovitosti

Zdroj tepla. Významná informaci při koupi nemovitosti
9.12.2019 - Zdroj tepla a stáří technologie a otopné soustavy může mít zásadní vliv na koupi nemovitosti. Záleží totiž na tom, zda budete muset do kupovaného domu brzy znovu investovat, či nikoli.
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Poučení spotřebitele

Poučení spotřebitele

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.


§ 419 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

§ 1810 
Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.

§ 1828
Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
(1) Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli písemně údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1; v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.
(2) Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená
a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a
b) během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb.


§ 1834 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

§ 1820 
Sdělení před uzavřením smlouvy (1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Vzor odstoupení od výhradní smlouvy:

                  
             Odstoupení od výhradní smlouvy


Mgr. Jana Smrkalová, IČ: 72504013, DIČ: CZ6053311275, zapsaná v Živnostenském rejstříku dle §47 odst. 1 a 2 zákona 455/1991 Sb., bankovní účet vedený u Air Bank a.s., číslo účtu: 1191787022/3030, provozovna: Blatného 1831/26, Brno 616 00, e-mail: [email protected], sídlo a korespondenční adresa firmy: Kotlanova 2156/4, Brno 628 00
Já, (jméno a příjmení), nar. ........................., bytem ...........................

Odstupuji

 

od výhradní smlouvy, číslo zakázky ............................, prodej ............................., zapsaný na LV č. ................... v k.ú.......................za kupní cenu ..............................,-Kč.

Výhradní smlouva byla uzavřena dne ........................

V Brně dne .......................

 (jméno a příjmení)
            bytem ..................

 

 

Vzor odstoupení od rezervační smlouvy:

Odstoupení od rezervační smlouvy

Mgr. Jana Smrkalová, IČ: 72504013, DIČ: CZ6053311275, zapsaná v Živnostenském rejstříku dle §47 odst. 1 a 2 zákona 455/1991 Sb., bankovní účet vedený u Air Bank a.s., číslo účtu: 1191787022/3030, provozovna: Blatného 1831/26, Brno 616 00, e-mail: [email protected], sídlo a korespondenční adresa firmy: Kotlanova 2156/4, Brno 628 00
 


Já, (jméno a příjmení), nar. ........................., bytem ...........................

Odstupuji

 

od rezervační smlouvy, číslo zakázky ............................, prodej ............................., zapsaný na LV č. ................... v k.ú.......................za kupní cenu ..............................,-Kč.

Rezervační smlouva byla uzavřena dne ................................

V Brně dne .......................


                                (jméno příjmení)
                                 bytem ...............