Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 21
RK ČR
Vyberte si nemovitost
Realitní zpravodaj

Co mohou sledovat kamery instalované na domě

Co mohou sledovat kamery instalované na domě
19.7.2024 - Odkládání objemného odpadu k běžným popelnicím na směsný odpad. Ničení domovní fasády, ale také třeba zámků či dveří, takové a podobné problémy řeší mnoho majitelů bytových domů,..

Bydlení vládne minimalismus

Bydlení vládne minimalismus
15.7.2024 - Jednoduchost, skromnost, pokora. Malé, ale praktické, útulné a udržitelné. Takový je styl bydlení podle mladé generace. Vždyť proč hromadit věci, které potřebují údržbu a úklid, když je..

Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy

Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy
11.7.2024 - U rodinného domku se to možná nezdá, ale když se investor pustí do stavby velké budovy, ať administrativní, či skladového nebo jinak využitelného areálu, bez digitálního modelu budovy se..
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Nemovitosti » Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Informace o vnitřním oznamovacím systému

Jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) máme povinnost řídit se vnitřním oznamovacím systémem. S účinností od 1.8.2023 informujeme:

Povinná osoba se řídí vnitřním oznamovacím systémem podle zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen "ZOOO"). Oznamovací systém umožňuje podat oznámení zaměstnanci a fyzické osobě, která je pro povinnou osobu činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu vyjma osob vykonávajících pro povinnou osobu činnost uvedenou v ZOOO § 2 odst. 3 písmena:

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

 

Dále vyjma osob, které se ucházejí o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Povinná osoba přijímá oznámení pouze od osob, které vykonávají pro povinnou osobu činnost uvedenou v ZOOO § 2 odst. 3 písmena

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

 

/

 

Za činnost pro povinnou osobu je považováno

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

 

Příslušná osoba

- přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

- navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení tak, aby nemohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele,

- plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů,

- postupuje při výkonu své činnosti nestranně,

- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon o ochraně oznamovatelů nestanoví jinak.

 

Osoba určená k výkonu činnosti příslušné osoby:

jméno, příjmení: Mgr. Jana Smrkalová

pracovní zařazení: jednatelka firmy

telefon: +420 774 364 584, +420 722 439 943

email: [email protected]

korespondenční adresa pro doručení oznámení: Blatného 1831/26, 616 00 Brno

 

 

Postup podání oznámení

-           oznámení lze podat ústně nebo písemně (v listinné podobě nebo elektronicky)

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Při ústním oznámení může příslušná osoba pořídit zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení, pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

-           oznámení lze podat anonymně

 

Další možnosti podání oznámení

Oznámení je možné taktéž podat Ministerstvu spravedlnosti ČR. Pokud se oznámení týká porušení spadající pod AML zákon, nelze oznámení podat Ministerstvu spravedlnosti, ale k oznámení je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu.

 

Protiprávní jednání

Oznámení vždy obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů

c) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

            1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

            2. daně z příjmů právnických osob,

            3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

            4. ochrany spotřebitele,

            5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

            6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

            7. ochrany životního prostředí,

            8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

            9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

            10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

            11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

            12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

            13. ochrany finančních zájmů Evropské unie,

            14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti, resp. v případě porušení AML zákona Finančnímu analytickému úřadu

 

Zaměstnanci dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti, nicméně při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona) je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ).

Tento vnitřní oznamovací systém „Realitního zprostředkovatele“ je uveřejněn na stránkách www.jollyreality.cz